ห้องปฎิบัติการ (Laboratory)


ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Engineering Electronics Laboratory

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์

ห้องปฏิบัติการวงจรดิจิตอล

Digital Circuits Laboratory

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบวงจรและระบบด้านดิจิตอล

ห้องปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์

Micro-processor Laboratory

ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์

ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า

Electric Circuit Laboratory

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า

ห้องปฏิบัติการประมวลสัญญาณดิจิตอล

Digital Signal Processing Laboratory

ศึกษาเกี่ยวกับการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและการประยุกต์ใช้งาน

ห้องปฏิบัติหลักการระบบสื่อสาร

Communication Systems Laboratory

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานระบบสื่อสาร การวัดและวิเคราะห์สัญญาณ

ห้องปฏิบัติการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Communications Laboratory

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสื่อสารชั้นสูงและสัญญาณรบกวนในระบบสื่อสารรวมถึงวิธีการกำจัด

ห้องปฏิบัติการไมโครเวฟ

Microwave Laboratory

ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบสื่อสารด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ

ห้องปฏิบัติการสื่อสารทางแสง

Optical Communication Laboratory

ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบการสื่อสารด้วยคลื่นแสง

ห้องปฏิบัติการสื่อสารโครงข่าย

Communication Network Laboratory

ศึกษาเกี่ยวกับระบบการสื่อสารโครงข่าย

ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

Electrical Machine and Drives Laboratory

ศึกษาเกี่ยวกับระบบเครื่องจักรกลทางไฟฟ้า

ห้องปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย 

Wireless Communication Laboratory

เป็นห้องวิจัยขั้นสูงในด้านการสื่อสารไร้สาย


Signal Processing Research Lab

Comments