สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Engineering Electronics Laboratory

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์

ห้องปฏิบัติการวงจรดิจิตอล

Digital Circuits Laboratory

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบวงจรและระบบด้านดิจิตอล

ห้องปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์

Micro-processor Laboratory

ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์

ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า

Electric Circuit Laboratory

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า

ห้องปฏิบัติการประมวลสัญญาณดิจิตอล

Digital Signal Processing Laboratory

ศึกษาเกี่ยวกับการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและการประยุกต์ใช้งาน

Comments