หลักสูตร

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

    - สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

    - สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

    - สาขาวิศวกรรมโครงข่าย
             

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Electronics and   Telecommunication Engineering

ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

        ชื่อย่อภาษาไทย        วศ.. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

        ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering (Electronics and Telecommunication  Engineering)

        ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :  B.Eng. (Electronics and Telecommunication Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร

      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  149  หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                    30                               หน่วยกิต

    1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                              6                                          หน่วยกิต

    1.2  กลุ่มวิชาภาษา                                                                          12                                          หน่วยกิต

    1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                                                  6                                         หน่วยกิต

    1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ                                                     1                                         หน่วยกิต

    1.5  กลุ่มวิชาบูรณาการ                                                                       5                                         หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                             113                          หน่วยกิต

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน                                                                       53                          หน่วยกิต

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                                       21          หน่วยกิต

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                                                                              32          หน่วยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน                                                                          60                         หน่วยกิต

2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม                                                                                 34          หน่วยกิต

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม                                                                                  19         หน่วยกิต
2.2.3
 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ                                                                  7          หน่วยกิต

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                               6                   หน่วยกิต

 
Comments