เกี่ยวกับภาควิชา

 

ประวัติ

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นภาควิชาที่ได้แยกตัวออกจากภาควิชาวิศวกรมไฟฟ้า เมื่อปีการศึกษาพ.ศ.2545 โดยในปัจจุบันที่ทำการของภาควิชาฯตั้งอยู่ในอาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี  จ. ปทุมธานี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 

 

วัตถุประสงค์

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม และวิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ตามแนวทางของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้นำความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นวิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความสามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมโดยมีพื้นฐานในด้านการออกแบบ    การพัฒนาระบบ  และการวิจัยในสายงาน           วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อใช้งานด้านอุตสาหกรรม

2. มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในด้านการค้นคว้า และปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการทำงาน

3. มีระเบียบวินัย คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร สำนึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพและรับผิดชอบต่อหน้าที่


แนะนำภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


Ċ
Nisit Pukrongta,
24 พ.ค. 2559 04:02
Comments