คู่มือการเขียนและพิมพ์ปริญญานิพนธ์ (Instruction for Thesis)   e-Databases (ต่างประเทศ) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นได้รับการสนับสนุน โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 13 ฐานข้อมูล และที่ได้บอกรับ โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนิเทศ มทร.ธัญบุรี เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

   Google Scholar ค้นหางานเขียนทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง คุณสามารถค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว: บทความ peer-reviewed วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อ และบทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ ที่เก็บร่างบทความ มหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ Google Scholar ช่วยให้คุณสามารถระบุการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในโลกแห่งการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  221 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2559 22:10 Nisit Pukrongta
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  131 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2559 22:10 Nisit Pukrongta
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  42 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2559 22:10 Nisit Pukrongta
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  451 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2559 22:10 Nisit Pukrongta
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  263 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2559 22:10 Nisit Pukrongta
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2559 22:10 Nisit Pukrongta
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  43 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2559 22:10 Nisit Pukrongta
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2559 22:10 Nisit Pukrongta
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1856 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 พ.ย. 2563 21:27 Nisit Pukrongta
ć
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างไฟล์นำเสนอรูปแบบการนำเสนอหัวข้อ   1525 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ส.ค. 2559 09:37 Nisit Pukrongta
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างไฟล์รูปแบบการนำเสนอหัวข้อ   560 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ส.ค. 2559 18:49 Nisit Pukrongta
ċ

ดาวน์โหลด
  2649 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2559 22:17 Nisit Pukrongta
ć
ดู ดาวน์โหลด
ให้ออกแบบการจัดวางเนื้อหาเอง รวมถึงสีพื้นหลังตามเหมาะสมกับโครงงาน   3042 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 พ.ค. 2559 03:07 Nisit Pukrongta