ขั้นตอนการขอสอบข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม

ตารางสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ 2_2561 วันที่ 11-12 มีนาคม 2562

ปฏิทินดำเนินงานวิชาเตรียมโครงการนักศึกษา2-2561 
รายการแบบฟอร์มเอกสารสำหรับการยื่นขอสอบ และการสอบข้อเสนอโครงงาน ประกอบด้วย

1) ฟอร์ม EN-PP01 แบบฟอร์มสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงงาน 
4) ฟอร์ม EN-PP04 แบบฟอร์มสำหรับให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงงาน 
5) ฟอร์ม EN-PP05 แบบฟอร์มสำหรับให้กรรมการสอบประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงงาน 
6) ฟอร์ม EN-PP06 แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ผู้สอนประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงงาน