ขั้นตอนการขอสอบโครงงานวิศวกรรม

รูปแบบการจัดเตรียมโปสเตอร์

หลังจากผ่านการสอบโครงงานวิศวกรรม และได้ปรับแก้ไขเนื้อหาในรูปเล่มรายงานผลสาเร จของ
โครงงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องทาการสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงงานดังกล่าวในรูปแบบของโปสเตอร์ โดยจะมีข้อกาหนดต่างๆ ในการจัดทาโปสเตอร์
1) โปสเตอร์มีขนาดเท่ากับขนาดกระดาษ A1 คือ กว้าง 59.4 ซม. และ ยาว 84.1 ซม.
2) ตัวอักษรทั้งหมดใช้ TH Sarabun NEW ขนาดต่างๆ ดังนี้
 ชื่อเรื่อง TH Sarabun NEW ขนาด 60 pt
 ชื่อผู้แต่ง (นศ. คนที่ 1 ึง xx และอาจารย์ที่ปรึกษา) TH Sarabun NEW ขนาด 48 pt
 ชื่อกลุ่มวิจัย ภาควิชา หรือ คณะ TH Sarabun NEW ขนาด 32 pt
 เนื้อหา TH Sarabun NEW ขนาด 32 pt
3) ในโปสเตอร์ต้องประกอบด้วย
 บทคัดย่อ
 วิธีดาเนินการ
 ผลการทดลอง
 อภิปรายผล
 บทสรุป
4) รูปภาพต่างๆ ที่ใส่เข้าไปในโปสเตอร์ ต้องเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับงานปริญญานิพนธ์ของกลุ่ม
หรือรูปภาพที่บ่งบอกให้ทราบ ึง ภาควิชา คณะ หรือ มหาวิทยาลัย เท่านั้น ห้ามนา
รูปภาพอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น การ์ตูน เข้ามาใส่ในโปสเตอร์โดยเด ดขาด
5) นักศึกษาสามาร เตรียมโปสเตอร์ได้ด้วยโปรแกรม MS PowerPoint
6) หลังจากเตรียมเสร จเรียบร้อย นักศึกษาต้องนาไปทาการพิมพ์ (Print) ลงในแผ่นไวนีล
คณะกรรมการดาเนินงานวิชาโครงการ จะไม่รับงานที่พิมพ์ (Print) ลงในกระดาษธรรมดา ที่
อาจเกิดการเสียหายได้ง่าย
7) โปสเตอร์นี้ คณะกรรมการดาเนินงานวิชาโครงงานวิศวกรรม จะนาไปแสดงในงานนิทรรศการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นนักศึกษาควรทาด้วยความละเอียดรอบคอบ
สามาร ดาวน์โหลดฟอร์มของการจัดทาโปสเตอร์ได้จากเวปไซด์ที่อาจารย์ผู้สอนแจ้ง ตัวอย่าง
รูปแบบการจัดทาโปสเตอร์

Comments