กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions)ประจำปีกำรศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โพสต์31 มี.ค. 2559 00:20โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2559 00:33 ]
http://www.rmutt.ac.th/?p=39883

อ้างอิงข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  : http://www.rmutt.ac.th/?p=39883

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.
2. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
เว็บไซต์ www.cuas.or.th
3. บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2559
เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
4. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน : วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2559
5. ส่งเอกสารใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา/ตรวจสุขภาพ : วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7. เปิดภาคการศึกษา : วันที่ 8 สิงหาคม 2559


ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ไปสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิตนครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน) จำนวน 1 ชุด

ดูรายละเอียดและข้อกำหนดได้จากไฟล์แนบ