เรียนดี กีฬาเด่น นักศึกษาภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

โพสต์6 ก.พ. 2562 07:13โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 07:24 ]
รางวัลเหรียญทอง 
1. นายศักรินทร์ แขวงกรุง นักศึกษา สาขาโทรคมนาคม 59446TLE
รางวัลเหรียญทองแดง 
2. นายปิยะ พึ่งนุสน นักศึกษา สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 60346ELE
ในการแข่งขันกีฬาเพาะกาย ในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์"

รายชื่อนักศึกษา เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 จานวน 4 คน ดังนี้
1.นายนาวิน แช่มกัน รหัสนักศึกษา 115910400101-4 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2.นายจิรพงศ์ พุ่มฤทัยวัฒน์ รหัสนักศึกษา 116010461126-5 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
3.นางสาวตุลยา แซ่เหลียง รหัสนักศึกษา 116010461336-0 สาขาวิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย 
4.นายปรเมศวร์ สว่างพื้น รหัสนักศึกษา 116110461413-5 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 


Comments