รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

โพสต์1 เม.ย. 2559 03:55โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2559 03:55 ]
http://www.grad.rmutt.ac.th/?p=3122


ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์

 1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th
 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ พร้อมจัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน
 4. นำใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2559
 5. ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับคณะ หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศของแต่ละคณะ

วิธีการชำระเงิน

 1. นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ไปชาระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หากผู้ชำระเงินไม่ใช่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครแทนผู้สมัครการชำระเงินค่าสมัครต้องเป็นชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครเท่านั้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)
 2. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินค่าสมัครที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ภายหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วัน
 4. ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี
 5. สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าศึกษาต่อ ได้ที่ >> เว็บไซต์สำนักบัณฑิตศึกษา


Comments