ขอความร่วมมือบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2557 ส่งแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

โพสต์5 มี.ค. 2559 23:37โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2559 06:18 ]
ขอความร่วมมือบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2557 ส่งแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินเรียบร้อยแล้ว และโปรดส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ  โดยส่งแบบประเมินกลับในซองธุรกิจตอบรับ

สามารถเข้าระบบและ Download file ได้ที่ http://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=702

http://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=702

                                                        หรือ Download ตามไฟล์แนบด้านล่าง

ส่งกลับที่………….

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39
หมู่ 1 ถนน รังสิต-นครนายก
ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12110