สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ อำภา
Mr.Phongsuk Ampha
E-mail : phongsuk.a@en.rmutt.ac.th
Website: 
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 
 
อาจารย์อัครเดช รัตนพงษ์เพียร

E-mail : arladp41@gmail.com
Website: 
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 http://jakkree.en.rmutt.ac.th/
ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
Asst.Prof.Dr.Jakkree Srinonchat
E-mail : jakkree.s@en.rmutt.ac.th
Website: http://jakkree.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกฤษ อ่อนชื่นจิตร
Asst.Prof.Jakkrit Onshaunjit
E-mail : jakkrit.o@en.rmutt.ac.th
Website: 
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 ผศ.ดร.บุญยิ่ง นบนอบ
Asst.Prof.Dr.Boonying Knobnob
E-mail : boonying.k@en.rmutt.ac.th
Website: 
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 
อาจารย์ยศธน เหลืองภากร

E-mail : sup1959@hotmail.com
Website: 
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 http://wichian.en.rmutt.ac.th/
ดร.วิเชียร อูปแก้
Dr.Wichian Ooppakaew
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย
E-mail : wichian.o@en.rmutt.ac.th
Website: http://wichian.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 ผศ.ดร. อำนวย เรืองวารี 
Asst. Prof. Dr. 
Amnoiy Ruengwaree
E-mail :  amnoiy.r@en.rmutt.ac.th
Website: 
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622Comments