ทีมบริหารภาควิชา http://paitoon.en.rmutt.ac.th/
หัวหน้าภาควิชา
ผศ.ดรไพฑูรย์ รักเหลือ (Asst. Prof. Dr. Paitoon Rakluea)
E-mail :  paitoon_r@rmutt.ac.th, paitoon.r@en.rmutt.ac.th
Website: http://paitoon.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและวางแผน
ผศ.ดร. นิพนธ์ พานทอง (Asst. Prof. Dr. Nipont Tangthong)

E-mail : nipont.t@en.rmutt.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
  รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรเสฏฐ์ วิชัยพาณิชย์

E-mail :  wichaipanich@gmail.com 
Website: 
โทรศัพท์ : 0-2549-4630
โทรสาร  0-2549-4622
 
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย
ดร.นรกมล วงษ์ศิลป์

E-mail :  tok_enet04@hotmail.com 
Website: 
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
  หัวหน้าธุรการภาควิชา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญฤทธิ์ คุ้มเขต
Mr. 
Boonyarit Kumkhet
E-mail :  boonyarit.k@en.rmutt.ac.th
Website: http://boonyarit.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4630
โทรสาร  0-2549-4622

 
นายอุทัย แหนกลาง 
Mr. Uthai Naeklang
นักวิชาการศึกษา
E-mail :  uthai.n@en.rmutt.ac.th
Website: http://uthai.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
  นายภูเบต แสงมะฮะหมัด
Mr. 
Pubet Sangmahamad
นักวิชาการศึกษา
E-mail :  pubet.s@en.rmutt.ac.th 
Website: http://pubet.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 
นางสาววิรัญญา  ลิ่มเปี่ยมสุข
ธุรการภาควิชา
E-mail :  
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-462
 
 นายพงษ์ธร สุนทรแก้ว
พนักงานห้องปฏิบัติการ
E-mail :  
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 
นายศรีรัตน์ ฆ่องนอก
พนักงานห้องปฏิบัติการ
E-mail :  
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 
นายศุภเศรษฐ  จันทร์อ่อน
พนักงานห้องปฏิบัติการ
E-mail :  
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622


Comments