ทีมบริหารภาควิชา 
หัวหน้าภาควิชา
อาจารย์วิโรจน์   พิราจเนนชัย 
Mr. Virote   Pirajnanchai
E-mail :  virote.p@en.rmutt.ac.th
Website: http://virote.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 http://paitoon.en.rmutt.ac.th/รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและวางแผน
ผศ.ดรไพฑูรย์ รักเหลือ (Asst. Prof. Dr. Paitoon Rakluea)
E-mail :  paitoon_r@rmutt.ac.th, paitoon.r@en.rmutt.ac.th
Website: http://paitoon.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรเสฏฐ์ วิชัยพาณิชย์

E-mail :  wichaipanich@gmail.com 
Website: 
โทรศัพท์ : 0-2549-4630
โทรสาร  0-2549-4622
 
http://wichian.en.rmutt.ac.th/
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย
ดร.วิเชียร อูปแก้ว
Dr.Wichian Ooppakaew
E-mail :  wichian.o@en.rmutt.ac.th
Website: http://wichian.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4630
โทรสาร  0-2549-4622
 หัวหน้าธุรการภาควิชา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญฤทธิ์ คุ้มเขต
Mr. 
Boonyarit Kumkhet
E-mail :  boonyarit.k@en.rmutt.ac.th
Website: http://boonyarit.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4630
โทรสาร  0-2549-4622

 
นายอุทัย แหนกลาง 
Mr. Uthai Naeklang
นักวิชาการศึกษา
E-mail :  uthai.n@en.rmutt.ac.th
Website: http://uthai.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 นายภูเบต แสงมะฮะหมัด
Mr. 
Pubet Sangmahamad
นักวิชาการศึกษา
E-mail :  pubet.s@en.rmutt.ac.th 
Website: http://pubet.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 
นางสาววิรัญญา  ลิ่มเปี่ยมสุข
ธุรการภาควิชา
E-mail :  
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-462
 
 นายพงษ์ธร สุนทรแก้ว
พนักงานห้องปฏิบัติการ
E-mail :  
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 
นายศรีรัตน์ ฆ่องนอก
พนักงานห้องปฏิบัติการ
E-mail :  
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 
นายศุภเศรษฐ  จันทร์อ่อน
พนักงานห้องปฏิบัติการ
E-mail :  
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622


Comments