สาขาวิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย

 http://thinnawat.en.rmutt.ac.th/ อาจารย์ทินวัฒน์ จังจริง Mr. Thinnawat Jangjing
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย
E-mail :  thinnawat.j@en.rmutt.ac.th
Website: http://thinnawat.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4630
โทรสาร  0-2549-4622
ผศ.ดรไพฑูรย์ รักเหลือ (Asst. Prof. Dr. Paitoon Rakluea)
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและวางแผน
E-mail :  paitoon_r@rmutt.ac.th, paitoon.r@en.rmutt.ac.th
Website: http://paitoon.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 http://boonyarit.en.rmutt.ac.th/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญฤทธิ์ คุ้มเขต (Mr. Boonyarit Kumkhet)
หัวหน้าธุรการภาควิชา
E-mail :  boonyarit.k@en.rmutt.ac.th
Website: http://boonyarit.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4630
โทรสาร  0-2549-4622
 http://nisit.en.rmutt.ac.th/ อาจารย์นิสิต ภูครองตา (Mr. NIsit Pukrongta)
E-mail :  nisit.p@en.rmutt.ac.th
Website: http://nisit.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4630
โทรสาร  0-2549-4622

Comments