สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

 
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ดร. วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร 
E-mail :  wisit@rmutt.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622

 
อาจารย์วิโรจน์   พิราจเนนชัย 
Mr. Virote   Pirajnanchai
หัวหน้าภาควิชา
E-mail :  virote.p@en.rmutt.ac.th
Website: http://virote.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 
อาจารย์วันเฉลิม ชั้นวัฒนพงศ์

E-mail :  wanchalerm_c@rmutt.ac.th 
Website: 
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 อาจารย์ชวลิต รักเหลือ
Mr.Chawalit Rakluea
E-mail :  chawalit.r@en.rmutt.ac.th
Website: 
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 ดร.นรกมล วงษ์ศิลป์

E-mail :  tok_enet04@hotmail.com 
Website: 
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622

 ผศ.ปราชญ์ อัศวนรากุล
Asst.Prof.Prach Dabbang
E-mail : prach.d@en.rmutt.ac.th
Website: 
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 
รศ.ดร. จิรวัฒน์ คชสาร 

E-mail :  chirawat.k@en.rmutt.ac.th 
Website: 
โทรศัพท์ : 0-2549-4620
โทรสาร  0-2549-4622
 
 ผศ.ดร.นรเสฏฐ์ วิชัยพาณิชย์
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานักศึกษา
E-mail :  wichaipanich@gmail.com 
Website: 
โทรศัพท์ : 0-2549-4630
โทรสาร  0-2549-4622
 
http://chatchai.en.rmutt.ac.th/
 อาจารย์ฉัตรชัย  โชคชัย
Mr. Chatchai   Chokchai
E-mail :  chatchai.c@en.rmutt.ac.th
Website: http://chatchai.en.rmutt.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2549-4630
โทรสาร  0-2549-4622

Comments